Γραμματοσειρά

 

Καταδίκη της Ελλάδας για νιτρορύπανση, ευθύνες και μέτρα

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα στις 23/4/2015 για αποτυχία προστασίας των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, καθώς δεν ανταποκρίθηκε στη σχετική Οδηγία (91/676/ΕΟΚ)(1). Σχεδόν 25 χρόνια πέρασαν και η χώρα δεν χαρακτήρισε ως ευπρόσβλητες ζώνες ορισμένες περιοχές στις οποίες παρατηρείται παρουσία μαζών υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων που προσβάλλονται από συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων μεγαλύτερες από 50 mg/l ή πλήττονται από το φαινόμενο του ευτροφισμού, μη εκπονώντας προγράμματα δράσης εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Η Ελλάδα δεν αμφισβητεί ότι ορισμένες ζώνες περιοχών, που προσδιόρισε η Επιτροπή, έπρεπε να είχαν χαρακτηριστεί «ευπρόσβλητες», αλλά υποστηρίζει ότι η αναθεώρησή τους είναι σε εξέλιξη.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Γνωρίζει σε ποιο στάδιο βρίσκεται ακριβώς σήμερα η αναθεώρηση των ευπρόσβλητων ζωνών στην Ελλάδα; Έχει αξιολογηθεί η εφαρμογή των Προγραμμάτων Δράσης της Οδηγίας 91/676 στην Ελλάδα, ώστε να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα που οδήγησαν σε αποτυχίες;

Διαπιστώθηκαν ευθύνες για τον πρώην Νομάρχη Θεσσαλονίκης η διοίκηση του οποίου δεν εφάρμοσε το πρόγραμμα «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις», ύψους 10 εκ. ευρώ, του ΕΓΤΑΑ (περιόδου 2006-2010) στην πεδιάδα της λίμνης Κορώνειας(2), όπως προέβλεπε η ΚΥΑ16175/824/2006(Β' 530);

Παρά τους κινδύνους που ενέχει η νιτρορύπανση για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, αγροτικές οργανώσεις ορισμένων χωρών (π.χ. Γαλλία) θεωρούν αυστηρή την Οδηγία91/676(3). Υπάρχουν σκέψεις αναθεώρησής της και προς ποια κατεύθυνση;

(1) http://goo.gl/h7D95d

(2) http://goo.gl/5GiJC5

(3) http://goo.gl/L2Haac

16.5.2015

twitter Newsroom

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ facebook

Facebook Connection Faild

LINKS