Γραμματοσειρά

 

Xρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων

Με την προσχώρησή της στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD), η ΕΕ δεσμεύτηκε να διασφαλίσει ότι όλα τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να ζουν και να συμμετέχουν στην κοινωνία. Το άρθρο 19 της Σύμβασης απαιτεί τη μετάβαση από τη μακρόχρονη ιδρυματική φροντίδα στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι κοινότητες. Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία παίζουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση αυτής της μετάβασης καθώς μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη υπηρεσιών, προγραμμάτων κατάρτισης και τεχνικής βοήθειας. Οι νέοι κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων δίνουν έμφαση σε επενδύσεις που υποστηρίζουν τη «μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας», ενώ περιλαμβάνουν έναν εκ των προτέρων όρο που επιβάλλει στα κράτη μέλη την τήρηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD). Την περίοδο 2007-2013 ορισμένα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν τα Διαρθρωτικά Ταμεία για επενδύσεις σε ιδρύματα. Η ενέργεια αυτή αντιτίθεται στη CRPD καθώς και στις δεσμεύσεις της ΕΕ όσον αφορά την πρόληψη των διακρίσεων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

1. Δεδομένης της προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, με ποιους δείκτες θα ελέγχει η Επιτροπή ότι τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν ιδρυματικές πρακτικές στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι κοινότητες, όπως τα σπίτια οικογενειακού τύπου και τα κέντρα φροντίδας για μικρές ομάδες, τα οποία χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία;

2. Πώς θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι δημοσιεύονται οι λεπτομέρειες των έργων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, όπως οι στόχοι του έργου και οι προβλεπόμενοι δικαιούχοι; Ποιες πληροφορίες από τα κράτη μέλη επιθυμεί η Επιτροπή να δημοσιεύονται;

12.5.2015

twitter Newsroom

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ facebook

Facebook Connection Faild

LINKS