Δράση για την προστασία των πληροφοριοδοτών - 24.10.2017